یک آلت موسیقی ابزار ایجاد یا اقتباس به صداها موسیقی است. در اصل، هر شی که تولید صدا می تواند یک ابزار آن موسیقی است که از طریق هدف که جسم یک آلت موسیقی است. تاریخ آلات موسیقی تاریخ به آغاز فرهنگ انسانی. ابزار اولیه موسیقی ممکن است برای مراسم مانند ترومپت به سیگنال موفقیت در شکار، و یا یک درام در یک مراسم مذهبی استفاده شده است. فرهنگ در نهایت توسعه و اجرای ملودی برای سرگرمی. آلات موسیقی در گام با تغییر برنامه های کاربردی تبدیل شده است.
بهترین کیفیت:

اشتراک گذاری صفحه