پیانو

لالاتتااتاتا  االالالالالا

گیتار RG2570

پس از یک دقیقه سکوت، فیلمی از دو دوره گدشته جشن موسیقی ما پخش و سپس «احسان کرمی» پشت تریبون رفت و به جایگاه رسانه در کشور اشاره کرد و گفت: «خوشامد

پیانو شماره 8

پس از یک دقیقه سکوت، فیلمی از دو دوره گدشته جشن موسیقی ما پخش و سپس «احسان کرمی» پشت تریبون رفت و به جایگاه رسانه در کشور اشاره کرد و گفت: «خوشامد

گیتار XP300FX

پس از یک دقیقه سکوت، فیلمی از دو دوره گدشته جشن موسیقی ما پخش و سپس «احسان کرمی» پشت تریبون رفت و به جایگاه رسانه در کشور اشاره کرد و گفت: «خوشامد

گیتار RG2570

پس از یک دقیقه سکوت، فیلمی از دو دوره گدشته جشن موسیقی ما پخش و سپس «احسان کرمی» پشت تریبون رفت و به جایگاه رسانه در کشور اشاره کرد و گفت: «خوشامد

گیتار XP300FX

پس از یک دقیقه سکوت، فیلمی از دو دوره گدشته جشن موسیقی ما پخش و سپس «احسان کرمی» پشت تریبون رفت و به جایگاه رسانه در کشور اشاره کرد و گفت: «خوشامد

اشتراک گذاری صفحه